plus فونداسیون‌ پرس‌های CNG صیاد شیرازی
Loading the player ...

فونداسیون‌ پرس‌های CNG صیاد شیرازی

 نام پروژه : فونداسیون‌ پرس‌های CNG صیاد شیرازی
 نام کارفرما :
صنایع مهمات‌سازی شهید صیاد شیرازی
 وضعیت :
خاتمه‌یافته
 تاریخ انجام :
1386
 محل پروژه :
تهران - پارچین
 شرح :
  این پروژه، احداث چهار عدد فونداسیون‌ پرس‌های 800 تن و 2000 تن جهت تولید مخازن CNG صنایع مهمات‌سازی شهید صیاد شیرازی می‌باشد.
  خدمات مهندسی شامل طراحی، تهیه نقشه‌های اجرایی، برآورد و نظارت عالیه بر اجرای این فونداسیون‌ها توسط این مشاور انجام شده است.
گالری ها